แผนกวิชาธุรกิจเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
หัวหน้าแผนก
นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์
ครู
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (การบัญชี)
นางวัชรา ปลายชัยภูมิ 
พนง.ราชการ(ครู)
บธ.บ.การจัดการ
นางสาวพัชนิยา  ชุมผอม
พนง.ราชการ(ครู)
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   
 
     
  กิจกรรม/โครงการ/อบรม  
     
     
     

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th