ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ฝ่ายวิชาการ
 
 
 

นางจรรยพร ศรีชะฎา
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
 
กิจกรรม/โครงการ/อบรม
 
  แผนการเรียน ปวส.(ทวิภาคี)  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 
 

งานวิทยบริการและห้องสมุด

 
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
 

งานสื่อการเรียนการสอน

1 แบบฟอร์มชุดสอน(แบบเบนจามิน บลูม)

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th