ข้อมูลสถานศึกษา

 

ประวัติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2522  โดยใช้ชื่อ  “วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง” เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล  ที่กำหนดให้ปี พ.ศ. 2522  เป็นปีชาวไร่  ชาวนา  โดยจัดตั้งพร้อมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    ในจังหวัดอื่น ๆ  อีก  9  แห่ง  คือ  กาญจนบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  นครสวรรค์  เพชรบูรณ์  เชียงใหม่  มหาสารคาม  กระบี่  และนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 5 (บ้านนกงาง)  ตำบลราชกรูด  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ  33  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  600  กิโลเมตร  มีพื้นที่  2  แปลง  แปลงเดิมมีพื้นที่  840  ไร่  3  งาน  90 1/10  ตารางวา  ต่อมาในปี 2531 ได้ขอขยายพื้นที่เพิ่มเติม  เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โดยใช้พื้นที่หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  38  ใกล้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง  มีเนื้อที่ประมาณ  100  ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  940  ไร่ 

หลักฐานอ้างอิง ประกาศจัดตั้ง

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th