ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป
 
 
 
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
กิจกรรม/โครงการ/อบรม
 
  งานบริหารงานทั่วไป  
  งานบุคลากร  
  งานการเงิน  
  งานการบัญชี  
 

งานพัสดุ

1 สผก.1

 
  งานอาคารสถานที่  
 

งานทะเบียน

1 ประกาศผลการเรียน

 
  งานประชาสัมพันธ์  

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com