ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป
 
 
 
นายปราโมท หาญณรงค์
ครู ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
 
กิจกรรม/โครงการ/อบรม
 
 

งานบริหารงานทั่วไป

1 แบบฟอร์มงานบริหารงานทั่วไป

 
 

งานบุคลากร

1 ภาพบุคลากร

 
 

งานการเงิน

1 แบบฟอร์มงานการเงิน

 
 

งานการบัญชี

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤษภาคม 2564

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองเมษายน 2564

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมีนาคม 2564

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกุมภาพันธ์ 2564

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมกราคม 2564

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองธันวาคม 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤศจิกายน 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองตุลาคม 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองสิงหาคม 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกรกฏาคม 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมิถุนายน 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤษภาคม 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองเมษายน 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมีนาคม 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกุมภาพันธ์ 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมกราคม 2563

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองธันวาคม 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤศจิกายน 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองตุลาคม 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองสิงหาคม 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกรกฎาคม 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมิถุนายน 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤษภาคม 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองเมษายน 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมีนาคม 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองกุมภาพันธ์ 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองมกราคม 2562

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองธันวาคม 2561

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองพฤศจิกายน 2561

1 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองตุลาคม 2561

 
 

งานพัสดุ

1 วัสดุ - ครุภัณฑ์ ประจำปี 2561

 
  งานอาคารสถานที่  
 

งานทะเบียน

1 ประกาศผลการเรียน

 
  งานประชาสัมพันธ์  

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th