ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
แบบฟอร์มต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2562

   
ในวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายให้นายการัณย์ หวานชื่น ครูที่ปรึกษา อกท.พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ในวันศุกร์ที่ 7 และ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายให้นายสนธยา แสวงผล หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการใบขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด และ สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง
ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญลือ พิณแก้ว ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการการสัมมนารายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน - นักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยมีนายการัณย์ หวานชื่น หัวหน้างานหลักสูตร
คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายประพัฒน์ ปานนิล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธาน การสัมมนาวิชาการฝึกงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยมีนายวิชิต พรหมอินทร์ หัวหน้างานทวิภาคี
คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 22 มกราคม 2563 นายประพัฒน์ ปานนิล รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ณ หอประชุม

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองมอบหมายครูสนธยา แสวงผล หัวหน้างานกิจกรรม
พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษาดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองมอบหมายให้นายการัณย์ หวานชื่น ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูเข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยั่งยืน
(ระยะเร่งด่วน)ปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 นายประพัฒน์ ปานนิล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นิเทศและติดตามเพื่อการพัฒนา และสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู และบุคลากร ณ สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายให้นายประพัฒน์ ปานนิลหัวหน้า
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง โดยมีนายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองพร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2562ระดับภาคใต้ จากผู้แทน กฟผ. และ คณะกรรมการตรวจประเมินระดับภาคใต้โดยมีว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นประธาน
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยตัวแทนครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 25 คน เข้ารับการตรวจคุณสมบัติเลื่อนระดับสมาชิก อกท.ระดับภาค จากคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเลื่อนระดับสมาชิก อกท.ระดับภาค ภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการอกท.หน่วยระนอง และ ประธานชมรมเข้ารับการตรวจประเมินระดับหน่วยจากคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยดีเด่น สมาชิกดีเด่น สมาชิกบริการชุมชนดีเด่น และศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2562 ณ.บริเวณหน้าศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดระนอง
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานและมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีจิตสาธารณะ ในช่วงปิดภาคเรียนได้ช่วยเหลืองานวิทยาลัย มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ มาศสุข /นายหัสถชัย กุลภักดี/นายทิลายุ ทับปาน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมจิต อาสาพัฒนาวิทยาลัย โดยได้เชิญเทศบาลตำบลราชกรูด และผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 ร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ณ แปลงเกษตรชีววิถี
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองตัวแทนคณะครู บุคลากร พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือและส่งเสริมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง และนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองตัวแทนคณะครู บุคลากร
พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Kick Off บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา
ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูจรรยพร ศรีชะฎา ครูวัชรา ปลายชัยภูมิ ครูสนธยา แสวงผล
พร้อมด้วยนักเรียนชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการประดับแถบ 3สีของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิทยากร ครูศักดิ์ชาย ไพโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
วันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการให้
เกียรติเป็นประธานกิจกรรมสำรวจต้นไม้และการกักเก็บคาร์บอนในโรงเรียน โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันที่ 9 -11 กันยายน 2562 นางสาวกชกร บุาราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองตัวแทนคณะครู บุคลากร
พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ อบรม SMART FARM หลักสูตร การทำโรงเรือนเมล่อน
โดยวิทยากร คุณภาณุ ทวีพล ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวกชกร บุาราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ประธานอศจ.ระนอง
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงเขตร์อุดมศักดิ์
และคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด ร่วมต้อนรับ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูรุ้ง บุญมานนท์ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาชีวต้านยาเสพติด ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายประพัฒน์ ปานนิล หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และตัวแทนคณะครู สอนผู้ต้องขังเรือนจำเขาบางริ้นการเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียนในถังพลาสติก
200 ลิตร ร่วมกับการปลูกผักบุ้งในระบบไร้ดินปลอดสารแบบชีวภาพหรือปลูกผักแบบ "Aquaponics"
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการให้
เกียรติเป็นประธานการประชุมวิชาการสมัยสามัญ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ครั้งที่36
ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ซึ่ง
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 8 สาขา
ทักษะสาขาพืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/ประมง/ช่างกลเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร
/บริหารธุรกิจ/ศิลปะเกษตร/พื้นฐาน
โดยมีคณะครูเป็นกรรมการ
ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูเปรมวดี ขำมะลัง
พร้อมด้วยคณะครู คณะนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพ สิ่งเสพติด โรคภัยและตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายชัยพรรย์ ร่มเย็น นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด , นายจรงค์ ศรีรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด
และ นางสาวกชกร บุาราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ให้เกียรติเป็นประธานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center Thailand 4.0)ระดับสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลราชกรูด
อ.เมือง จ.ระนอง จัดโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
และครูจุลเจิม สุริวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการชีววิถี เข้าร่วมโครงการชีววิถี กฟผ.กับสอศ.ภาคใต้
ผลงานภาคภูมิใจ ที่ วิทยาลัยได้สร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน จนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคใต้ ประจำปี2561 ประเภทที่4 ราษฎรที่ได้รับความรู้
จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น
(นางสาวสำอางค์ คงหาญ) และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาคใต้ ประจำปี2561
ประเภทที่5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่นชุมชนบ้าน
ห้วยเสียด ในระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562
นางบุญนำ ตันธนกุล พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
นายบุญลือ พิณแก้ว พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง วันที่ 12 สิงหาคม 2562
1
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายประพัฒน์ ปานนิล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศีกษา และนักเรียน นักศักษา เข้าร่วมพร้อมลงนามถวายพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 อย่างพร้อมเพียงกัน ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูจรรยพร ศรีชะฎา ครูเปรมวดี ขำมะลัง และครูจุลมเจิม สุริวงค์
พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ณ รุ่งเจริญพันธ์ปลา , ฟาร์มประยูร ทับกี้ สวนผักดิน และร้านวัชรี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา
(อกท.หน่วยระนอง)ได้ต้อนรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการนิเทศ
ณ สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
1
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง
ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการรวมใจภักดี รักสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ เทศบาลตำบลราชกรูด
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง
1
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสัตย์ปฏิญาณ
และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการให้
เกียรติเป็นประธานสัปดาห์สัมมนาวิชาการ
ครั้งที่8 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
นำเสนอการฝึกงานที่ผ่านมา โดยมีคณะครู
และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดัง
กล่าวระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน (อกท.หน่วยระนอง)
เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
จากศูนย์ประสานงานและติดตามสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน
ชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
เข้าร่วมโครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38
อ.เมือง จ.ระนอง
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน(อกท.หน่วยระนอง)
รายงานตัวต่อผู้ว่าราชกาารจังหวัดระนอง
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน(อกท.หน่วยระนอง) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 ณ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมเดินขบวนกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2562
ณ วัดนกงาง
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูเข้าศึกษาดูงาน
ฟาร์มเมลอนผักไฮโดรและฟาร์มเสาวรส
1
วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจอาชีวศึกษา
จังหวัดระนอง
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูจรรยพร ศรีชะฎา ครูประจำลูกเสือวิสามัญพร้อมกับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
1
วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายนางสาวจุลเจิม สุริวงค์และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1
วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายหัวหน้าครูที่ปรึกษาอกท.หน่วยระนอง ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานชมรม และผู้ใหญ่หอพักชาย หญิงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
และรับสมาชิกใหม่ อกท.หน่วยระนอง ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1
นายประพัฒน์ ปานนิล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข (เกษตรนกงางเกมส์)
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และอาคารอาคารประสงค์
1
นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรม
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2561 

   

1

รณรงค์การเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562

1

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

1

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

1

โครงการสัมมนารายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561

1

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2561

1

กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" การเลี้ยงไก่เนื้อ "

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" Aquaponics และ ช่อม่วงไส้ปลา"

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
" ช่อม่วงไส้ปลา "

1

" หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น " ประจำปี 2561
"การผลิตเห็ดนางฟ้า "

1

การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1

วันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

ปลูกต้นรวงผึ้ง

1

ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรป่าไม้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”
“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมกันทั่วประเทศ”

1

วัดประชารัฐ สร้างสุข

1

เนสกาแฟ ฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนกาแฟรุ่นเยาว์
กับโครงการ “Nescafe Junior Coffee”

 

1

โครงการศาลเยาวชนสัญจร ประจำปี 2562

1

วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

1

ในการประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

1

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
ประจำปีการศึกษา 2561

1

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมวลผล
และการจัดทำฐานข้อมูลการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563

1

พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561

1

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อความก้าวหน้าสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง

1

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

1

งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยระนอง ครั้งที่๓๖
ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
วิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวดธิดารีไซเคิล

1

กิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่  10 สิงหาคม 2561

1

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

1

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อเพิ่มสักยภาพการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้
ปีการศึกษา 2561

1

โครงการทำบุญตักบาตร
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

โครงการวัยรุ่นวัยใส ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์)
ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

1

มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One Ranong
ประจำปี 2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ระนองเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด

1

ทำความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม Big Cleaning Day

1

พิธีไหว้ครู พิธีรับสมาชิกใหม่ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยระนอง ปีการศึกษา 2561

1

โครงการปกปักษ์รักษาธรรมชาติ

1

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560
กลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้

1

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
โดย...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
กศน.เมืองระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

โครงการสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพ สิ่งเสพติด โรคภัย ตรวจสุขภาพ

 

1

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
โครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560

1

โครงการจิตสำนึกที่ดี เจตคติที่ดี
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1

การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี
และการสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Apps และ PLC

1

FIX IT CENTER
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0

 

1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

1

โครงการสัมมนารายวิชาโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2560

1

FFT ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมหาสารคาม

1

กิจกรรม TO BE NUMBER 1

1

อบรมเกษตรระยะสั้น EM

1

เข้าค่ายยุวเกษตร

1

วันคล้ายวันสถาปนา
วษท.ระนอง ครบรอบ 39 ปี

1

สัปดาห์กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ณ วษท.ระนอง

1

อบจ.ระนองมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ วษท.ระนอง

1ตรวจประเมินการเลื่อนระดับสมาชิกระดับชาติ 2560

1

โครงการ คบจ.ร่วมใจ
ขับเคลื่อนการจัดตั้ง startup club ในสถานศึกษา

1

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

 

1

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตของใช้จากเศษวัสดุ
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 13/12/2560

1

งานเลี้ยงรับ - เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

การประชุมวิชาการระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1

การประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2560 (หน่วยระนอง)
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp
(E to E) ครั้งที่ 2
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 

1

งานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

1

ลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปภัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
หน่วยระนอง ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1โครงการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ณ.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำโต๊ะ

1

Fix it center Thailand 4.0 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ระหว่างวันที่15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

1

อบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น
การปลูกดาวเรืองในภาชนะปลูก
วันที่13 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม วษท.ระนอง

1โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน
ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม วษท.ระนอง

1

กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้หน้าวิทยาลัย
ถนนน่าอยู่ คู่ชุมชน
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

1

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ณ วัดนกงาง ระนอง
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

1

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุม วษท. ระนอง

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและบริหาร อกท.ภาคใต้
ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ วษท.สงขลา

1

พิธีต้อนรับสมาชิกใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560

1

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th