ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
แบบฟอร์มต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560

 

 

1 ลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปภัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
หน่วยระนอง ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1โครงการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ณ.หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำโต๊ะ

1

Fix it center Thailand 4.0 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ระหว่างวันที่15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

1อบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น
การปลูกดาวเรืองในภาชนะปลูก
วันที่13 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม วษท.ระนอง

1โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน
ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุม วษท.ระนอง

1กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้หน้าวิทยาลัย
ถนนน่าอยู่ คู่ชุมชน
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

1โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ณ วัดนกงาง ระนอง
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

1

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุม วษท. ระนอง

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและบริหาร อกท.ภาคใต้
ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ วษท.สงขลา

1พิธีต้อนรับสมาชิกใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560

1เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเนื่องในวันแม

การดำเนินโครงการคุณธรรม 12 ประการ

โครงการ Fix It Center

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อ

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

โครงการอบรมระยะสั้น การเลี้ยงไก่เนื้อ

     

โครงการสัมมนาวิชาการ

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

โครงการอบรมการขยายพันธุ์พืช และเพาะเห็ด

ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาชุมชน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการอบรมผูกผ้า และจีบผ้า

โครงการเกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อบรมป้องกันโรคเอสด์

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

นร. นศ. เข้าอบรม เรื่อง การประกันสังคม

กิจกรรมเนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก

อบรมคุณธรม จริยธรรม

     
     
ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557

big cleaning day

แห่เทียนเข้าพรรษา

ออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดระนอง

นักเรียนเข้าดูงานในวิทยาลัยฯ

นักเรียน อศ.กช. ลงทะเบียนเรียน

สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

การเรียนแผนกพืชศาสตร์

เกี่ยวข้าว

โครงการธรรมาภิบาล

อบรมยุวเกษตร

กิจกรรมลูกเสือ

อบรมเลี้ยงไก่ไข่

กิจกรรมถนนคนเดินเมืองระนอง ปี ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครูและรับสมาชิกใหม่
อบรมการเพาะเห็ดฟางด้วยทลายปาล์มน้ำมัน
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย
9 มกราคม 2556
โครงการสร้างและพัฒนานักศึกษาอาชีวเกษตรรุ่นใหม่

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com