ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารฯ
ผลงานวิชาการ
กิจกรรมต่างๆ
ติดต่อวิทยาลัย


บุคลากรในสถานศึกษา

ข้าราชการตำแหน่งครู
 
นายประพัฒน์  ปานนิล
 
นางบุญนำ ตันธนกุล
     
 
 
นายบุญลือ  พิณแก้ว
 
นายชวนันท์  กุลรัตนชีวา
 
นางสดใส  หวังอารี
 
     
ข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
นางเปรมวดี ขำมะลัง
 
นายปราโมทย์ หาญณรงค์
     
 
 
นายสันติกร เขมาภิรมย์
 
นางสาวศศิสุภา เปรมประเสริฐ
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู
 
นางสาววัชรา ศรีรักษ์
 
นายแดนทวี มานะจิตร
 
นายชินโชติ แพน้อย
 
นางสาวพัชณิยา ชุมผอม

 

ครูจ้างสอน
 
นางสาวดารารัตน์ พูลศิริ
 
นายประสงค์ มาน้อย
 

 
บุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่    
 
นางสาวกชมล ประดิษฐิ์
   

 
ลูกจ้างประจำ
 
นายอภิวันท์ ภาสดา
 
นายชมพู่ แก้วเงิน
 
นายชำนาญ เพ็ชร์จันทร์
 
นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์
     

 

นายสมยศ ชูแก้ว
 
นายสุริยา แสวงผล
     

 

นางศุภรดา จัตุรงค์กช
 
นายลิขิต เทพอำนวย

 

 
นางโศจิรัตน์ เทพอำนวย
 
นางสาวจารุวิจิตร์ ช่วยแท่น
     

 


 

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
 
นางสาวพรประภา จันทร์ค้อม
 
นางสาวศศิธร ศรสิทธิ์
 
นางสาวรุ่งนภา นุ่นชูผล
 
นางสาววลัยพร ระเหม
 
นางสาวปัทมาพร นามภักดิ์
 
 
นางสาวสุวรรษา แนมใส
 
นายสมบูรณ์ มุกดา
พนักงานเกษตร
 
พนักงานเกษตร
     

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com