1 คู่มือการใช้ Google Apps For Education ฉบับ E - Book  
  Calendar
  Google +
  Google Apps for Education
  Google Classroom
  Google Docs
  Google FormFlubaroo
  Google Maps
  Google Sheets
  Google Sites
  Hangouts On Air
  You Tube
  You Tube Editor

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@kasetranong.ac.th