จำนวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562 

นนนนนภ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561 

นนนนนภ ภาคเรียนที่ 1 คเรียน ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 

นนนนนภ ภาคเรียนที่ 1 คเรียนที่ นภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2559 

นนนนนภ ภาคเรียนที่ 1 คเรียนที่ นภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558 

นนนนนนนนภาคเรียนที่ 1 oooooo ภาคเรียนที่ 2

 ปีการศึกษา 2557 

นนนนนนนนภาคเรียนที่ 1 oooooo ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556 

นนนนนนนนภาคเรียนที่ 1 oooooo ภาคเรียนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
 ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2555(ปวช.) ในระบบ

ระดับชั้น/หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ชาย

หญิง

รวม

ปวช.1

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0

9

9

ปวช.1

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

10

4

14

ปวช.1

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

การประมง

15

1

16

ปวช.2

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0

3

3

ปวช.2

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

5

7

12

ปวช.2

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

5

0

5

ปวช.2

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

การประมง

11

0

11

ปวช.3

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

7

8

ปวช.3

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

2

2

4

ปวช.3

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

สัตวศาสตร์

1

2

3

ปวช.3

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

การประมง

8

5

13

ปวช.3 (ตกค้าง)

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

บัญชี

0

1

1

ปวช.3 (ตกค้าง)

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0

1

1

ปวช.3 (ตกค้าง)

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

พืชศาสตร์

1

0

1

รวมนักเรียนในระบบ  ปวช.

59

42

101

(ปวช.) เทียบโอน

ระดับชั้น/หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ชาย

หญิง

รวม

ปวช.1

พาณิชยกรรม

พณิชยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

3

9

รวมนักเรียนเทียบโอน  ปวช.

6

3

9

(ปวช.) ด้อยโอกาส

ระดับชั้น/หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ชาย

หญิง

รวม

ปวช.2 (ด้อยโอกาส) เรือนจำ

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

6

2

8

ปวช.3 (ด้อยโอกาส) เรือนจำ

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรทั่วไป

2

0

2

รวมนักเรียนด้อยโอกาส

8

2

10

รวม ปวช. ทั้งสิ้น

73

47

120

(ปวส.) ในระบบ

ระดับชั้น/หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ชาย

หญิง

รวม

ปวส.1

เกษตรกรรม

สัตวศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

7

3

10

ปวส.1

ประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

7

8

15

ปวส.2

เกษตรกรรม

สัตวศาสตร์

การจัดการผลิตสัตว์

1

0

1

รวมนักศึกษาในระบบ

15

11

26

(ปวส.) นอกระบบ

ระดับชั้น/หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ชาย

หญิง

รวม

ปวส.2 (ด้อยโอกาส) เรือนจำ

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

9

3

12

ปวส.2 ต้นน้ำพะโต

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

2

4

6

ปวส.2 บางเบน

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

10

6

16

ปวส.2 นกงาง    (ตกค้าง)

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสำนักงาน

0

3

3

ปวส.2 กะเปอร์  (ตกค้าง)

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์

1

0

1

รวมนักศึกษานอกระบบ

22

16

38

รวมนักศึกษา ปวส.  ทั้งสิ้น

37

27

64

รวม ปวช.  และ ปวส. ทุกชั้นปี

110

74

184

ข้อมูล  ณ  วันที่  25  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2555
งานทะเบียน / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com