แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
หัวหน้าแผนก
นางจรรยพร ศรีชะฎา
ครูชำนาญการพิเศษ
ทษ.บ. สัตวศาสตร์(ประมงน้ำจืด)

นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ
ครู
วท.บ.ประมง

1

 

นายการัณย์ หวานชื่น
ครู
วท.บ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

นายสนธยา แสวงผล 
พนักงานราชการ
วท.บ.การประมง
 
 

 

 

 

 
  กิจกรรม/โครงการ/อบรม  
     
     
     

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com