1 ข่าวประชาสัมพันธ์

1วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

https://web.ocsc.go.th/forking/

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2562
1

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน
ชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
เข้าร่วมโครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38
อ.เมือง จ.ระนอง

1

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน(อกท.หน่วยระนอง)
รายงานตัวต่อผู้ว่าราชกาารจังหวัดระนอง
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

1

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน(อกท.หน่วยระนอง) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 ณ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา
ร่วมเดินขบวนกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2562
ณ วัดนกงาง
1

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยตัวแทนครูเข้าศึกษาดูงาน
ฟาร์มเมลอนผักไฮโดรและฟาร์มเสาวรส

1

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจอาชีวศึกษา
จังหวัดระนอง
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายครูจรรยพร ศรีชะฎา ครูประจำลูกเสือวิสามัญพร้อมกับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

1

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายนางสาวจุลเจิม สุริวงค์และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1

 

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มอบหมายหัวหน้าครูที่ปรึกษาอกท.หน่วยระนอง ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานชมรม และผู้ใหญ่หอพักชาย หญิงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
และรับสมาชิกใหม่ อกท.หน่วยระนอง ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1
นายประพัฒน์ ปานนิล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข (เกษตรนกงางเกมส์)
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และอาคารอาคารประสงค์
1
นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรม
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

 

1รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สัตวรักษ์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวบาล/สัตวแพทย์
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 -19 กรกฎาคม 2562

 

 

1 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 


   ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดระนอง
 ข้อมูลทั่วไปของสถาานศึกษา
 ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร

 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน/ SAR
 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
 แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา
    พ.ศ. 2557 - 2559

 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 แผนกวิชาพืชศาสตร์
 แผนกวิชาประมง
 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 
   www.com-th.net
 www.pantip.com
 www.thaiio.com
 php.deeserver.net
 www.phpconcept.com
 www.siamza.com
    ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอด
      ภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย


 www.google.co.th
 www.thaiware.com
 www.sanook.com
 www.teenee.com
 www.madoo.com
 www.kapook.com
   ผู้จัดการออนไลน์
 คมชัดลึก
 ผู้จัดการ
 ไทยรัฐ
 กรุงเทพธุรกิจ
 เดลินิวส์
 มติชน
 CNN
รวมผลงานทางวิชาการ
การเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ำหมุนเวียน ในถังพลาสติก 200 ลิตร ร่วมกับ
การปลูกผsักบุ้งในระบบพืชไร้ดิน
DRFT โดยไม่ใช้ปุ๋ย

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด 1
Email : kasetranong02@gmail.com

ผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Email : kasetranong@windowslive.com


นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการ

 
 
 
 
 
 
 
 
  rms
 
 
 
 
 
 
 
เปิดเว็บไซต์ 8 ก.ย.52
ปรับปรุง 20 ก.ค 62
คุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บเราคนที่
0003907

 

User Online
Online  2 คน

You IP Address

35.153.73.72